--> ระบบฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของผู้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน

คณะอนุกรรมการ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา อนุญาตให้บัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์โครงการ ตลอดจนตำแหน่งอื่นๆ ที่มีลักษณะวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานที่บริหารงานตามระบบราชการ ซึ่งการเข้าบรรจุในหน่วยงานของรัฐ ต้องผ่านกระบวนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดสอบเป็นประจำทุกปี โดยมีการประกาศรับสมัครสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ของทุกปี และอาจต้องผ่านกระบวนการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามที่ส่วนราชการเปิดรับสมัคร โดยต้องมีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th

2. มหาวิทยาลัย
สถานศึกษาที่มีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไป และมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยให้แก่วงการศึกษา เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ตลอดจนคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. โรงเรียน
สถานศึกษาที่มีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นถัดไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถปฏิบัติานชดใช้ทุนในโรงเรียนของรัฐที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน และต้องสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

4. รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานที่ภาครัฐถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ใช้ความรู้และความสามารถที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน

5. องก์การมหาชน
หน่วยงานของรัฐบาลนอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ vsuch@ipst.ac.th