รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ชื่อ -นามสกุล

วุฒิ

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

สถานะการศึกษา

สถานะรอบรรจุ
นางสาวยุพดี เฮงจันทร์ ปริญญาเอก Animal Science Nagoya University/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: h.yupadee@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Flying fox, Behavioral Ecology, Disease transmission

นางสาวจารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์ ปริญญาเอก Analytical Chemistry Colorado State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: sweetlife939@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Paper-based microfluidic analytical devices

นาย นพนิธิ ทองหิน ปริญญาเอก Biochemistry University of Manchester/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: paannop@gmail.com
Keywords งานวิจัย: protein, membrane protein, ATP-binding cassette (ABC), transporter, structural biology, cryo-electron microscopy,

นายอนรรฆ ยอดภิญญาณี ปริญญาเอก Computer Science Massachusetts Institute of Technology/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: anak@csail.mit.edu
Keywords งานวิจัย: Sub-linear Algorithms, Graph Problems, Combinatorial Optimization, Randomized Algorithms, Local Algorithms

นายอาณาจักร อุดราช ปริญญาเอก Engineering and the Environment (acoustics and ultrasonics) University of Southampton/สหราชอาณาจักร ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: tangmo3289@gmail.com
Keywords งานวิจัย: acoustics, aeroacoustics, computational dynamics, ultrasonics, non-destructive testing

นางสาวภรพิมล วงศ์มหาศิริกุล ปริญญาเอก Inorganic Chemistry มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: phonpimon.w@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Biodegradable polymer, Cyclic polymer, CO2 utilization, Olefin, Homogeneous catalyst

นายคณะปริญ อริยวงศ์ ปริญญาเอก Materials Physics Université Grenoble Alpes/ฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษา
E-mail: kanaparin.ariyawong@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Crystal growth, Process modeling, Thermodynamics, Semiconductors, Transport phenomena

นางสาวนิธิมา นาคทอง ปริญญาเอก Materials Science and Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: nithimay99@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: PINEAPPLE STEM STARCH, PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, AGRICULTURAL WASTE, BIODEGRADABLE MATERIAL, PINEAPPLE THERMOPLASTIC STARCH

นางสาวธนิสรา จันทร์สกุล ปริญญาเอก Medicine Harvard University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: tchansakulmd@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายสมสกุล วงศ์ปาลีย์ ปริญญาเอก Molecular Biology University of California at Lost Angeles/USA สำเร็จการศึกษา
E-mail: pop.wongpalee@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Gene regulation, Pre-mRNA splicing, DNA methylation, Cryo EM, Protein biochemistry

นายเจษฎา เตมัยสมิธิ ปริญญาเอก Physical & Theoretical Chemistry University of Oxford/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: jesadat@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Aspects of Topological Kondo Effect

นายสิทธิ บัวทอง ปริญญาเอก Physics Rice university/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: sitti.buathong@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Rydberg atom collisions, Heavy-Rydberg ion-pair states, Electron capture

นางสาวพิมพ์ชนก ไสไทย ปริญญาเอก Polymer Science มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: uu_ing@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ด้วยเอนไซม์

นางสาวกุลภา ไชยวงศ์คต ปริญญาเอก Renewable Energy Engineering Kyushu University/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: pha.hikari@gmail.com;
Keywords งานวิจัย: Muon Tomography, Particle Detector, Radiation Detector, Radiography, 3D Imaging

นายธนสิน นำไพศาล ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ Jacobs University Bremen/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำเร็จการศึกษา
E-mail: nampaisarn@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Categories O for Dynkin Borel Subalgebras of Root-Reductive Lie Algebras

นายศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: S.sokantika@gmail.com
Keywords งานวิจัย: O-minimal structures, Selections, Extensions

นายพีรณัฐ ชูชาติ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: pearanat.th@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Finite Element, Electroosmosis, Mathieu Equation, Navier-Stokes Equations, CFD

นางสาวศิวพร มามาตร ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: siwaporn.mm@gmail.com
Keywords งานวิจัย: distance-regular graph, merging, bipartite, connected domination

นายปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: parinyawat.ch@gmail.com
Keywords งานวิจัย: SELF-DUAL ABELIAN CODES IN SOME NONPRINCIPAL IDEAL GROUP ALGEBRAS

นางสาวพัชราวลัย วงศ์ศิริ ปริญญาเอก ชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: w.amphyuk@gmail.com
Keywords งานวิจัย: bladder cancer, DNA methylation, histone modifications, oxidative stress, LINE-1

นางสาวดวงฤทัย จารุกานนท์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Kassel/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: d.jarukanont@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Theory of Vesicle Motion and Interpretation of Electrophysiological Experiments in Chromaffin Cells, Hippo Cambel Neurons and Neuromuscular Junction

นางสาวพิมลพรรณ ส้มเพ็ชร ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: pimonpan248@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Atomic physics, Many body physics, Quantum optics

นายเพลงชาติ พรหมมาพันธุ์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Florida State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: pprommapan@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: aptamer lipid grating

นายธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Uppsala University/สวีเดน สำเร็จการศึกษา
E-mail: wizmacho@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Silicon nanoparticle, Photoluminescence, Ion beam synthesis

นายสิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู ปริญญาเอก ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: s.pramchu@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Density functional theory/ perovskite solar cell/ material crystal

นายสุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์วิศวกรรม University of Massachusetts Amherst/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: skalasin26@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายกฤษฎา สุดประเสิรฐ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: srati_wonnuch@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: surface plasmon resonance, cell adhesion, agglutination strength, shear stress, biosensor

นายอัครเดช ปิยะแสงทอง ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p.akkharadet@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Metal complex, Azo organic compound and Enzyme inhibition

นางสาวชลธิชา สาหับ ปริญญาเอก เคมีอนิทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: chonticha_sh@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวพรรณิดา นนสุวรรณ์ ปริญญาเอก เคมีอนิทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: punnida.nonsuwan@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวรพีแพรว สดคมขำ ปริญญาเอก เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: rapeepraew@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Silsesquioxane, polysiloxane, double-decker, dehydrocarbonative condensation

นายประณัฐพงศ์ กับกระโทก ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p_kab@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Analysis of active compounds in Zingiber cassumunar rhizome extracts using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

นายชนินทร์ เคทอง ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: chanin.kethong@googlemail.com
Keywords งานวิจัย: ลิแกนด์ บิสไตรเอโซลิส สำหรับปฏิกิริยาคู่ควลคู่ของซูซูกิ-อิยาอุระ ภายใต้สภาพวะที่ไม่รุนแรง

นายทศธรรม เมขลา ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: toszy_2535@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายจุมพล ราชสิงโห ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: jumpol.ratchasingho@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Subcopula, Copula, Metric Space

นางสาววัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี ปริญญาโท ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: puka_MU13@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: nitrate, sources, contamination, hydrogeochemical, stable isotope

นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ ปริญญาโท นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: rinmanat.w@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Litter fall and rubber leaf decomposition in rubber agrroforest and

นางสาวเพชรพรรณ นามวัฒน์ ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: papear.phetphan@gmail.com
Keywords งานวิจัย: กลไกการทำลายของสารสกัดจากธูปฤาษีในไมยราบยักษ์

นายอริยพล จิวาลักษณ์ ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ariyaphol@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: ฟิสิกส์ศึกษา

นายสันติรักษ์ โยธาธิติกุล ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: strytttk@gmail.com
Keywords งานวิจัย: KPB wave

นายวชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์ ปริญญาโท วิทยากรวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p.vachiravit@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายนิติ วงศ์เทพวาณิชย์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: N.wongthepwanit@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำบนประการังเขากวาง

นายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ ปริญญาโท สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: muangsab.j@gmail.com
Keywords งานวิจัย: การศึกษากลไกการอักเสบที่มีผลต่อความเสื่อมของระบบประสาท

นายณัฐพล มณีลุน ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: maneelun_n@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวมนทิรา ไตรนภากุล ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ts.montira@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Evalation of structural and dynamical properties of hydrated thiosulfate ion by quantum mechanical charge field molecular dynamic simulation

นางสาวรุ่งทิวา อรุณฉาย ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: thiwa_1732@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: NAPHTHALIMIDE DERIVATIVES, Light emitting diodes

 
สถานะมีงานชั่วคราว
นายวัชระ เตียทะสินธ์ ปริญญาเอก Biological Chemistry University of Bristol/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: watcharra@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Natural Product, Polyketide synthase, Molecular Biology,

วสุพล รุ่งธนาภิรมย์ ปริญญาเอก Chemistry University of Leeds/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: wasupol.bank.chem@gmail.com
Keywords งานวิจัย: catalysis, copper, NHC, N-heterocyclic carbene, carbene, homocoupling, dehalogenation, kinetic, ReactIR

นายทมะ ดวงนามล ปริญญาเอก Computer and Information Science สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: tamaduang@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Educational Analytic, Educational Engineering, Supports for Metacognitive Skill Learning

นายธีรศานต์ เพียรพานิชย์ ปริญญาเอก Fusion Science มหาวิทยาลัย SOKENDAI/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: thee.pn@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Particle simulation study on the formation of the detached plasma

นายจิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ ปริญญาเอก Mathematics University of Exeter/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: j_njs@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Local fields, Algebraic number theory, Integral Hopf-Galois module structures

นายนนท์ ทองโปร่ง ปริญญาเอก Physics Michigan State University/USA สำเร็จการศึกษา
E-mail: n.thongprong@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Drift-Diffusion simulation, Organic Solar Cells, Ab initio Quantum calculation, Shockley equation, Ideal diode equation, Perovskite Solar Cells

นางสาวชนิสา กาญจนสกุล ปริญญาเอก Physics and Energy Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie/ฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษา
E-mail: c.kanjanasakul@mail.com
Keywords งานวิจัย: Rainbow refractometry, refractive index, droplets, pressure, ethane

นางสาวสุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ssumalroj@gmail.com
Keywords งานวิจัย: distance-regular graph, nonexistence, partial linear space, subconstituent algebra, Terwilliger algebra

นางสาวสุนทรี ทารพันธ์ ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: kab_101@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: กล้วยไม้, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นายนพเก้า สระแก้ว ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: oh_19373rt@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบทำความเย็น

นาย อิศรา จันทร์เทศนา ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Heidelberg/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: pedna.i@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Kinetic theory, Nonthermal fixed point, Nonequilibrium quantumfield theory

นางสาวสุขพิชญา จรัญชล ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Alberta /Canada สำเร็จการศึกษา
E-mail: phosparis@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Growth Pattern of Yeast Cells Studied Under Line Optical Tweezers

นายภาณุพล สมัยมงคล ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Virginia Polytechnic Institute State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: panupon@vt.edu
Keywords งานวิจัย: Surface plasmons (SPs), Localized surface plasmon resonances (LSPRs), Kretschmann configuration, Surface plasmon-enhanced fluorescence (PEF) spectroscopy

นายนรินทร์ ชมภูพวง ปริญญาเอก สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: narinbio@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Spider, Taxonomy, Molecular phylogenetics, Tarantulas, Diversity

นายอภิรัตน์  ฐิติมั่น ปริญญาเอก เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: apiratt_sk120@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Porphyrin, Lipoic Acid, Cytotoxicity, Antioxidant, Mitochondrial Targetting Compound

นางสาวสุณิษา อยู่ดี ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: yd.sunisa@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Cassava bacterial blight disease, Defense response, Jasmonic acid, Salicylic acid, Xanthomonas axnopodis

นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์ ปริญญาโท Astrophysics University of Florida/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: chariomuniz@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Aasteroid, Yarkovsky Effect, resonance

นางสาวเบญจรัตน์ เที่ยงตรง ปริญญาโท Biological Information Tokyo Institute and Technology/ญี่ปุ่น ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: benjaratte@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Integrator complex, snRNA 3 processing, Molecular Architecture

นางสาวชิดนภา กิตติกุล ปริญญาโท Environmental Sanitation Ghent University/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: t_kittikoon@hotmail.com;chidnapakittikoon@gmail.com;
Keywords งานวิจัย:

นายสรณภพ เทวปฏิคม ปริญญาโท Learning Design and Technology Stanford Graduate School of Education/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: wondergreat69@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Contrasting cases vs. High scaffoldig: exploring learning outcomes in an introductory physics course

นางสาวนงพงา ฐิตินันทพันธุ์ ปริญญาโท Marine Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: th.nongphanga@gmail.com
Keywords งานวิจัย: อิทธิพลของขอบ หญ้าทะเล สังคมปลา เกาะลิบงอิทธิพลของขอบ หญ้าทะเล สังคมปลา เกาะลิบง

นางสาวสัณหภัทร กัลยาสิริ ปริญญาโท Renewable Energy Engineering Kingston University/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: s.kanlayasiri@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวนาริน ภูระบัตร ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: narin3301@gmail.com
Keywords งานวิจัย: กายภาควิภาคพืช และอนุกรมวิธาน

นางสาวดิษยา ศรีนุติยากร ปริญญาโท ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: dissaya-s@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Cryopreservation, Equine, Osmotic tolerance, Sperm, Trehalose

นางสาวจุฑามาศ อนันทยานนท์ ปริญญาโท ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: J_kwang13@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: สมบัติการจับคัลมอดุลินและบทบาทในการตอบสนองต่อความเครียดของ Myosin heavy chain ในข้าว Oryza sativa L.

นายธนัน วัชรมัย ปริญญาโท ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: t.watcharamai@gmail.com
Keywords งานวิจัย: geochemistry, bioavailability assessment, cadmium, mineral-water interaction, geochemical model

นางสาวไอศวรรย์ อารยะทวีกุล ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: littlemeows12@gmail.com
Keywords งานวิจัย: ความหลากชนิดของสาหร่ายขนาดเล็ก พรรณไม้น้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวฝนทิพย์ หนูทอง ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: fonthip361@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวเพียงรวี ทองนุ่น ปริญญาโท พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: peangrawee.t@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Graphical Genotype, Rice Blast Resistance, Elongation Factor 3, Protein-ligand docking,Virtual Screening

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินิจ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: julaluk.pi@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Poly o-toluidene Electrochromic polymer Lonic liquid Sulfuric acid

นางสาวพณิตตา รัตน์วิจิตต์เวช ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: panitta.rat@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Hydrogenation, Iron Oxide, Catalytic Hydrogenation, Nitroarenes

นางสาวสุวลักษณ์ ทองสุทธิ์ ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: suwalakthongsut@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Thermoresponsive polymer gel, ruthenium(II)-poly(N-vinylpyridinium bromide),The Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction

นายอภิโชติ เอื้อบุญส่ง ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: apichote_@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: photocalyst, Ag-doped ZnO, low temperature method

นายฐาปนา แพถนอม ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: T.Paetanom@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Mixed-mode, Monolithic silica capillary column, Electrochromatography, Capillary Liquid Chromatography

นายณัฐพงษ์ ศรีเมือง ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: nutt_kmr44@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Fluorescence Chemo Sensor, Gold Sensor, Dihydropyridine Derivatives

นางสาวสุจิตรา มิสรา ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: suchittrami@gmail.com
Keywords งานวิจัย: