รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ชื่อ -นามสกุล

วุฒิ

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

สถานะการศึกษา

สถานะรอบรรจุ
นางสาวจารุวรรณ เมตตากุลพิทักษ์ ปริญญาเอก Analytical Chemistry Colorado State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: sweetlife939@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Paper-based microfluidic analytical devices

นาย นพนิธิ ทองหิน ปริญญาเอก Biochemistry University of Manchester/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: paannop@gmail.com
Keywords งานวิจัย: protein, membrane protein, ATP-binding cassette (ABC), transporter, structural biology, cryo-electron microscopy,

นายนภัทร รัตน์นราทร ปริญญาเอก Cell and Developmental Biology University College London/สหราชอาณาจักร ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: r.napat@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาววิวรรณ จรีรัตนชาติ ปริญญาเอก Condensed matter physics University of oxford/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: viwan.jrrt@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายอาณาจักร อุดราช ปริญญาเอก Engineering and the Environment (acoustics and ultrasonics) University of Southampton/สหราชอาณาจักร ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: tangmo3289@gmail.com
Keywords งานวิจัย: acoustics, aeroacoustics, computational dynamics, ultrasonics, non-destructive testing

นายสุเมธี ตั้งวันเจริญ ปริญญาเอก Marine Biology University of California San Die/สหรัฐอเมริกา ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: spore10940@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายธีรภัทร วัชรธาราพงศ์ ปริญญาเอก Material Theory Uppsala University /สวีเดน ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: w.teeraphat@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Batteries, Condensed matter, Density functional theory, Defect thermodynamics, Energy materials, Ion transports

นายคณะปริญ อริยวงศ์ ปริญญาเอก Materials Physics Université Grenoble Alpes/ฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษา
E-mail: kanaparin.ariyawong@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Crystal growth, Process modeling, Thermodynamics, Semiconductors, Transport phenomena

นางสาวนิธิมา นาคทอง ปริญญาเอก Materials Science and Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: nithimay99@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: PINEAPPLE STEM STARCH, PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, AGRICULTURAL WASTE, BIODEGRADABLE MATERIAL, PINEAPPLE THERMOPLASTIC STARCH

นางสาวธนิสรา จันทร์สกุล ปริญญาเอก Medicine Harvard University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: tchansakulmd@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายเจษฎา เตมัยสมิธิ ปริญญาเอก Physical & Theoretical Chemistry University of Oxford/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: jesadat@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Aspects of Topological Kondo Effect

นายสิทธิ บัวทอง ปริญญาเอก Physics Rice university/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: sitti.buathong@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Rydberg atom collisions, Heavy-Rydberg ion-pair states, Electron capture

นางสาวพิมพ์ชนก ไสไทย ปริญญาเอก Polymer Science มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: uu_ing@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลืองอิพ๊อกซิไดซ์ด้วยเอนไซม์

นางสาวกุลภา ไชยวงศ์คต ปริญญาเอก Renewable Energy Engineering Kyushu University/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: pha.hikari@gmail.com;
Keywords งานวิจัย: Muon Tomography, Particle Detector, Radiation Detector, Radiography, 3D Imaging

นางสาววีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ ปริญญาเอก คณิตประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: pure_weenakorn@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: planar graph, face recognition, ruin probability

นายธนสิน นำไพศาล ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ Jacobs University Bremen/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำเร็จการศึกษา
E-mail: nampaisarn@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Categories O for Dynkin Borel Subalgebras of Root-Reductive Lie Algebras

นายศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: S.sokantika@gmail.com
Keywords งานวิจัย: O-minimal structures, Selections, Extensions

นายพีรณัฐ ชูชาติ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: pearanat.th@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Finite Element, Electroosmosis, Mathieu Equation, Navier-Stokes Equations, CFD

นายปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: parinyawat.ch@gmail.com
Keywords งานวิจัย: SELF-DUAL ABELIAN CODES IN SOME NONPRINCIPAL IDEAL GROUP ALGEBRAS

นายภิญญา อาจสาลี ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ardsalee.p@gmail.com
Keywords งานวิจัย: fixed point, best proximity point, metric space

นายปฏิวัติ สิงห์ทองลา ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: thepativat@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายธีรสรรค์ ขันธวิทย์ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: tirasan@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายณัฐพร ชื่นเจริญ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ประยุกต์ Michigan Technological University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: nattaporn.chuen@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายธเณศ เกิดแก้ว ปริญญาเอก ชีววิทยา University of Leeds/สหราชอาณาจักร ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: greg_poller@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายกรวัฒน์ อรรถโสภา ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: k.attasopa@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวสุภัชญา เตชะชูเชิด ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: t.supatchaya@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวพัชราวลัย วงศ์ศิริ ปริญญาเอก ชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: w.amphyuk@gmail.com
Keywords งานวิจัย: bladder cancer, DNA methylation, histone modifications, oxidative stress, LINE-1

นายกอบชัย ดวงรัตนเลิศ ปริญญาเอก พันธุกรรม University of Manchester/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail:
Keywords งานวิจัย:

นางสาวดวงฤทัย จารุกานนท์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Kassel/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: d.jarukanont@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Theory of Vesicle Motion and Interpretation of Electrophysiological Experiments in Chromaffin Cells, Hippo Cambel Neurons and Neuromuscular Junction

นางสาวพิมลพรรณ ส้มเพ็ชร ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: pimonpan248@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Atomic physics, Many body physics, Quantum optics

นายธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Uppsala University/สวีเดน สำเร็จการศึกษา
E-mail: wizmacho@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Silicon nanoparticle, Photoluminescence, Ion beam synthesis

นายปรีชา เกียรติกิระขจร ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Georg-August-Universitaet Goetti/สหพันธรัฐเยอรมณี สำเร็จการศึกษา
E-mail: preecha.physics@gmail.com
Keywords งานวิจัย: colloids, dring collids, instabilities, colloidal dispersions, crystallization, SAXS, phase diagram, shear band

นายสิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู ปริญญาเอก ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: s.pramchu@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Density functional theory/ perovskite solar cell/ material crystal

นายสุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ ปริญญาเอก ฟิสิกส์วิศวกรรม University of Massachusetts Amherst/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: skalasin26@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายกฤษฎา สุดประเสิรฐ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: srati_wonnuch@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: surface plasmon resonance, cell adhesion, agglutination strength, shear stress, biosensor

นายอัครเดช ปิยะแสงทอง ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p.akkharadet@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Metal complex, Azo organic compound and Enzyme inhibition

นางสาวเบญจพร นฤภัย ปริญญาเอก เคมี UC Santa Barbara/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: bnarupai@gmail.com
Keywords งานวิจัย: polymer brushes, light-mediated polymerization

นายวีระศักด์ ศรีสุขนิมิต ปริญญาเอก เคมี Harvard University/สหรัฐอเมริกา ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: jeep.srisuknimit@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Antibiotics, Bacteria, Cell wall, Peptidoglycan

นางสาววรัญญู พิพรณ์พงษ์ ปริญญาเอก เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: waranyu.tt@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวชลธิชา สาหับ ปริญญาเอก เคมีอนิทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: chonticha_sh@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวพรรณิดา นนสุวรรณ์ ปริญญาเอก เคมีอนิทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: punnida.nonsuwan@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวรพีแพรว สดคมขำ ปริญญาเอก เคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: rapeepraew@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Silsesquioxane, polysiloxane, double-decker, dehydrocarbonative condensation

นายประณัฐพงศ์ กับกระโทก ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p_kab@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Analysis of active compounds in Zingiber cassumunar rhizome extracts using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

นายชนินทร์ เคทอง ปริญญาโท เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: chanin.kethong@googlemail.com
Keywords งานวิจัย: ลิแกนด์ บิสไตรเอโซลิส สำหรับปฏิกิริยาคู่ควลคู่ของซูซูกิ-อิยาอุระ ภายใต้สภาพวะที่ไม่รุนแรง

นายจิรพัทธ์ เทียมสุพัต ปริญญาโท Atomic Molecular Optical Physics University of Maryland/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: jiraphat2200@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Degenerate Bose-Fermi mixtures of rubidium and ytterbium

นายจุมพล ราชสิงโห ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: jumpol.ratchasingho@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Subcopula, Copula, Metric Space

นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ ปริญญาโท นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: rinmanat.w@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Litter fall and rubber leaf decomposition in rubber agrroforest and

นางสาวเพชรพรรณ นามวัฒน์ ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: papear.phetphan@gmail.com
Keywords งานวิจัย: กลไกการทำลายของสารสกัดจากธูปฤาษีในไมยราบยักษ์

นายชัยพร ศุกลพันธ์ ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: enigma_thecode@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Io*magnetic footprint

นายเพลงชาติ พรหมมาพันธุ์ ปริญญาโท ฟิสิกส์ Florida State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: pprommapan@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: aptamer lipid grating

นายอริยพล จิวาลักษณ์ ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ariyaphol@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: ฟิสิกส์ศึกษา

นายสันติรักษ์ โยธาธิติกุล ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: strytttk@gmail.com
Keywords งานวิจัย: KPB wave

นายชวิศ ทองภักดี ปริญญาโท ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: schwastriker@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายวชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์ ปริญญาโท วิทยากรวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: p.vachiravit@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นายวชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์ ปริญญาโท วิทยาการวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail:
Keywords งานวิจัย:

นายนิติ วงศ์เทพวาณิชย์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: N.wongthepwanit@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำบนประการังเขากวาง

นายจักรพงษ์ เมืองทรัพย์ ปริญญาโท สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: muangsab.j@gmail.com
Keywords งานวิจัย: การศึกษากลไกการอักเสบที่มีผลต่อความเสื่อมของระบบประสาท

นายณัฐพล มณีลุน ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: maneelun_n@hotmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวมนทิรา ไตรนภากุล ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ts.montira@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Evalation of structural and dynamical properties of hydrated thiosulfate ion by quantum mechanical charge field molecular dynamic simulation

นางสาวลลิดา วงษ์บุตร ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: atom_mark@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY / TANDEM MASS SPECTROMETRY / POLAR COMPOUND SEPARATION / SFC-ESI-MS/MS

นางสาวรุ่งทิวา อรุณฉาย ปริญญาโท เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: thiwa_1732@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: NAPHTHALIMIDE DERIVATIVES, Light emitting diodes

 
สถานะมีงานชั่วคราว
นางสาวยุพดี เฮงจันทร์ ปริญญาเอก Animal Science Nagoya University/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: h.yupadee@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Flying fox, Behavioral Ecology, Disease transmission

วสุพล รุ่งธนาภิรมย์ ปริญญาเอก Chemistry University of Leeds/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: wasupol.bank.chem@gmail.com
Keywords งานวิจัย: catalysis, copper, NHC, N-heterocyclic carbene, carbene, homocoupling, dehalogenation, kinetic, ReactIR

นายทมะ ดวงนามล ปริญญาเอก Computer and Information Science สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: tamaduang@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Educational Analytic, Educational Engineering, Supports for Metacognitive Skill Learning

นายธีรศานต์ เพียรพานิชย์ ปริญญาเอก Fusion Science มหาวิทยาลัย SOKENDAI/ญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษา
E-mail: thee.pn@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Particle simulation study on the formation of the detached plasma

นายจิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ ปริญญาเอก Mathematics University of Exeter/สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษา
E-mail: j_njs@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Local fields, Algebraic number theory, Integral Hopf-Galois module structures

นางสาวชนิสา กาญจนสกุล ปริญญาเอก Physics and Energy Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie/ฝรั่งเศส สำเร็จการศึกษา
E-mail: c.kanjanasakul@mail.com
Keywords งานวิจัย: Rainbow refractometry, refractive index, droplets, pressure, ethane

นางสาวสุภลักษณ์ สุมาลย์โรจน์ ปริญญาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: ssumalroj@gmail.com
Keywords งานวิจัย: distance-regular graph, nonexistence, partial linear space, subconstituent algebra, Terwilliger algebra

นางสาวสุนทรี ทารพันธ์ ปริญญาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: kab_101@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: กล้วยไม้, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นายนพเก้า สระแก้ว ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: oh_19373rt@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: การสังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบทำความเย็น

นาย อิศรา จันทร์เทศนา ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Heidelberg/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: pedna.i@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Kinetic theory, Nonthermal fixed point, Nonequilibrium quantumfield theory

นางสาวสุขพิชญา จรัญชล ปริญญาเอก ฟิสิกส์ University of Alberta /Canada สำเร็จการศึกษา
E-mail: phosparis@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Growth Pattern of Yeast Cells Studied Under Line Optical Tweezers

นายภาณุพล สมัยมงคล ปริญญาเอก ฟิสิกส์ Virginia Polytechnic Institute State University/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: panupon@vt.edu
Keywords งานวิจัย: Surface plasmons (SPs), Localized surface plasmon resonances (LSPRs), Kretschmann configuration, Surface plasmon-enhanced fluorescence (PEF) spectroscopy

นายอภิรัตน์  ฐิติมั่น ปริญญาเอก เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: apiratt_sk120@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Porphyrin, Lipoic Acid, Cytotoxicity, Antioxidant, Mitochondrial Targetting Compound

นางสาวสุณิษา อยู่ดี ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: yd.sunisa@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Cassava bacterial blight disease, Defense response, Jasmonic acid, Salicylic acid, Xanthomonas axnopodis

นางสาวเบญจรัตน์ เที่ยงตรง ปริญญาโท Biological Information Tokyo Institute and Technology/ญี่ปุ่น ใกล้สำเร็จการศึกษา
E-mail: benjaratte@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Integrator complex, snRNA 3 processing, Molecular Architecture

นางสาวชิดนภา กิตติกุล ปริญญาโท Environmental Sanitation Ghent University/เยอรมัน สำเร็จการศึกษา
E-mail: t_kittikoon@hotmail.com;chidnapakittikoon@gmail.com;
Keywords งานวิจัย:

นายสรณภพ เทวปฏิคม ปริญญาโท Learning Design and Technology Stanford Graduate School of Education/สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษา
E-mail: wondergreat69@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Contrasting cases vs. High scaffoldig: exploring learning outcomes in an introductory physics course

นางสาวนาริน ภูระบัตร ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: narin3301@gmail.com
Keywords งานวิจัย: กายภาควิภาคพืช และอนุกรมวิธาน

นางสาวดิษยา ศรีนุติยากร ปริญญาโท ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: dissaya-s@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: Cryopreservation, Equine, Osmotic tolerance, Sperm, Trehalose

นางสาวจุฑามาศ อนันทยานนท์ ปริญญาโท ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: J_kwang13@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: สมบัติการจับคัลมอดุลินและบทบาทในการตอบสนองต่อความเครียดของ Myosin heavy chain ในข้าว Oryza sativa L.

นายธนัน วัชรมัย ปริญญาโท ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: t.watcharamai@gmail.com
Keywords งานวิจัย: geochemistry, bioavailability assessment, cadmium, mineral-water interaction, geochemical model

นางสาวไอศวรรย์ อารยะทวีกุล ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: littlemeows12@gmail.com
Keywords งานวิจัย: ความหลากชนิดของสาหร่ายขนาดเล็ก พรรณไม้น้ำ และคุณภาพน้ำในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวฝนทิพย์ หนูทอง ปริญญาโท พฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: fonthip361@gmail.com
Keywords งานวิจัย:

นางสาวเพียงรวี ทองนุ่น ปริญญาโท พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: peangrawee.t@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Graphical Genotype, Rice Blast Resistance, Elongation Factor 3, Protein-ligand docking,Virtual Screening

นางสาวจุฬาลักษณ์ พินิจ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: julaluk.pi@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Poly o-toluidene Electrochromic polymer Lonic liquid Sulfuric acid

นางสาวพณิตตา รัตน์วิจิตต์เวช ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: panitta.rat@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Hydrogenation, Iron Oxide, Catalytic Hydrogenation, Nitroarenes

นายอภิโชติ เอื้อบุญส่ง ปริญญาโท เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: apichote_@hotmail.com
Keywords งานวิจัย: photocalyst, Ag-doped ZnO, low temperature method

นายฐาปนา แพถนอม ปริญญาโท เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: T.Paetanom@gmail.com
Keywords งานวิจัย: Mixed-mode, Monolithic silica capillary column, Electrochromatography, Capillary Liquid Chromatography

นางสาวสุจิตรา มิสรา ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ไทย สำเร็จการศึกษา
E-mail: suchittrami@gmail.com
Keywords งานวิจัย: