ฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน (beta version) ----- กำลังเก็บรวบรวมข้อมูล


ค้นหาหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน:   จังหวัด:
สาขาวิชาหลัก:   สาขาวิชา:
ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน:
 
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน: ทั้งหมด  จังหวัด: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 1657 หน่วยงาน
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตร | ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.agr.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตร | ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.agr.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www3.rdi.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณบคี คณะวิทยาศาสตร์
ที่อยู่: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
Website: http://www2.kmutt.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตร | ภาควิชาสัตวบาล
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.agr.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่อยู่: 272 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://scme.sc.mahidol.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตร | ภาควิชาปฐพีวิทยา
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.agr.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะพยาบาลศาสตร์
ที่อยู่: อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: https://www.nurs.chula.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่อยู่: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเวชศาสตร์เขตร้อน | ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
ที่อยู่: 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.tm.mahidol.ac.th/th/index-th.php
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วป
ที่อยู่: 59/5 หมู่ 1 ถนน วปรอ. 366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง สกลนคร 47000
Website: http://kuse.csc.ku.ac.th/~sc/home
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://www.cdtc.ac.th/cdtc/index.php/site/homefba?org=FBA
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: อาคาร 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://www.cdtc.ac.th/cdtc/index.php/site/homefit?org=FIT
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่: ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Website: http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/index.html
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์),
สหสาขา: Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ | ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคผึ้ง
ที่อยู่: ตึก 40 ปี (SCB2) ห้อง 2704 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200
Website: https://www.facebook.com/smartbee2018
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Microbiology (จุลชีววิทยา),
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
Website: http://lsed.tu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
รายละเอียด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีวัสดุชั้นนำของประเทศที่มีส่วนสำคัญใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านโลหะและวัสดที่มีคุณภาพตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ ทางด้านโลหะและวัสดุในระดับแนวหน้าเพื่อผลักดันให้ประเทศได้พึ่งตัวเองทางเทคโนโลยี และสามารถส่งออกเทคโนโลยีได้ในอนาคต
ที่อยู่: ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://www.material.chula.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา),
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สรรสร้างวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ที่อยู่: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.halalscience.org
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ
ที่อยู่: ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ แก่งคอย สระบุรี 18110
Website: http://www.nprct.org
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
รายละเอียด: สร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเล วาริชกรรมการเพาะเลี้ยงและเทคโนโลยีชีวภาพ สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.arri.chula.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล),
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ที่อยู่: 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
Website: http://www.maritime.cmu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด: บริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน
ที่อยู่: ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.ops.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา กรุงเทพมหานคร 80160
Website: https://informatics.wu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักวิชาสาธารณสุข
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา กรุงเทพมหานคร 80160
Website: https://sph.wu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สำนักวิชาแพทยศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา กรุงเทพมหานคร 80160
Website: https://smd.wu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Biochemistry (ชีวเคมี),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: http://itm.eg.mahidol.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
รายละเอียด: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ที่อยู่: 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: https://www.research.chula.ac.th/home/research-agenda/health-th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://sci.rmutp.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านชีวโมเลกุลและฟีโนมศิริราช
ที่อยู่: ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Website: http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/simpc/index.html
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์),
สหสาขา: Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รายละเอียด: แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่อยู่: เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://www.nsm.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
รายละเอียด: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่: 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/first-project/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://agro.ku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://math.sci.tu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่อยู่: 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: https://med.mahidol.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: ตู้ ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
Website: http://agro.psu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนวัตกรรม
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 10200
Website: http://www.citu.tu.ac.th/home
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล | คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: ถนนเพชรเกษม กม.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Website: http://www.kkw.rmutr.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
รายละเอียด: การวิจัยและพัฒนาประยุกต์ โดยเฉพาะในระดับต้นแบบ การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การปรึกษาออกแบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ ทางเคมีและชีวภาพ
ที่อยู่: 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Website: http://www.pdti.kmutt.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Microbiology (จุลชีววิทยา), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รายละเอียด: สร้างความเป็นเลิศ ด้านการผลิต การตรวจสอบ การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์ สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือกับชุมชนทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อพัฒนาและสร้างรายได้ให้แก่ศูนย์ฯ และชุมชน
ที่อยู่: 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: http://www.nlac.mahidol.ac.th/acth/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง นครปฐม 73000
Website: https://www.su.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
รายละเอียด: ศึกษาวิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม
ที่อยู่: อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.eric.chula.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาลัยนานาชาติ | Science Division
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: http://www.muic.mahidol.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล),
Chemistry (เคมี): Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียด: พัฒนายาไทยและผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก, ข และ ค
ที่อยู่: 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Website: https://www.dtam.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Ecology (นิเวศวิทยา), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์),
Physics (ฟิสิกส์): Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | โรงพยาบาลเลิดสิน
ที่อยู่: 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website: http://www.lerdsin.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียด: บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจัร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: https://www.pea.co.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
การประปานครหลวง
รายละเอียด: ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210
Website: https://www.mwa.co.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
องค์การจัดการน้ำเสีย
รายละเอียด: จัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่: 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.wma.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะสัตวแพทยศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 999 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: http://www.vs.mahidol.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Microbiology (จุลชีววิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง),
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่อยู่: 123 ม.16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40002
Website: https://dentist.kku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
สหสาขา: Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร),
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเทคนิคการแพทย์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40002
Website: https://ams.kku.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะสถาปัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ที่อยู่: 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://arch.rmutp.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะศิลปศาสตร์
ที่อยู่: 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://larts.rmutp.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | คณะสัตวแพทย์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
Website: http://vet.rmutsv.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Physiology (สรรีวิทยา),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา | คณะบริหารธุรกิจ
ที่อยู่: 2/3 ถ.ราชดำเนินนิก ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
Website: http://bba.rmutsv.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | วิทยาลัยรัตนภูมิ
ที่อยู่: 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ สงขลา 90180
Website: http://rattaphum.rmutsv.ac.th/rattaphum/th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 3 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน กาฬสินธุ์ 46230
Website: http://www.ph.ksu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Physiology (สรรีวิทยา),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 62/1 ถ.เกษตรสมบรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
Website: http://agro.ks.ksu.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 62/1 ถ.เกษตรสมบรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
Website: http://agro.ks.ksu.ac.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | คณะเทคโนโลยีสังคม | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศน์
ที่อยู่: 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
Website: http://sct.ks.ksu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะบริหารธุรกิจ
ที่อยู่: 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://bus.rmutp.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28