ฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน (beta version) ----- กำลังเก็บรวบรวมข้อมูล


ค้นหาหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน:   จังหวัด:
สาขาวิชาหลัก:   สาขาวิชา:
ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน:
 
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน: ทั้งหมด  จังหวัด: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 1657 หน่วยงาน
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://mct.rmutp.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://teched.rmutp.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์),
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
ที่อยู่: 139 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
Website: http://www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร),
Computer (คอมพิวเตอร์): Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายละเอียด: ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ
ที่อยู่: 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Website: https://www.ghbank.co.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 1 หมู่ 3 ตำบาลสามพระยา อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
Website: http://ict.su.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายอุตสาหกรรมไม้ประกอบ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: วิเคราะห์ และประเมิน ศักยภาพและความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ไม้ ในอุตสาหกรรรมแผ่นไม้ประกอบ วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นไม้ประกอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th/forprod/wood_industries/wood_industries2/woodbaesdpanel.htm
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Forestry (วนศาสตร์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและป้องกันรักษาเนื้อไม้ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://new.forest.go.th/wood/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษา วิจัยและพัฒนาการแปรรูป และทำผลิตภัณฑ์ไม้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ วิจัย และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไม้เพื่อทำผลิตภัณฑ์
ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th/forprod/wood_industries/wood_industries2/lumbering.htm
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Forestry (วนศาสตร์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทนแทนไม้และกาวติดไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: สายงานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th/forprod/wood_industries/wood_industries2/woodcomposite.htm
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Forestry (วนศาสตร์),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม),
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต 83120
Website: https://www.computing.psu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
การยางแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: บริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ที่อยู่: 67/25 ถ.บางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 107000
Website: http://www.raot.co.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
รายละเอียด: รับเสด็จเพื่อรับและประมวลพระราชดำริ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้งมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Website: http://www.rdpb.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
สำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด: ศึกษาทดลอง งานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อันได้แก่ การพัฒนาป่าไม้ การเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินงานด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับเป็นตัวอย่าง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ข
ที่อยู่: 314 ม.10 ตำบลห้วย อำเภอเมือง สกลนคร 47000
Website: http://puparn.rid.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Genetics(พันธุกรรม), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมควบคุมโรค
รายละเอียด: ควบคุมโรคและสิ่งอื่นใดที่เป็นภัยต่อสุขภาพโดยจะกระทำทั้งด้านเชิงรับและเชิงรุกซึ่งจะกระทำร่วมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่อยู่: 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: http://www.ddc.moph.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 254 หมู่ 4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160
Website: http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Physiology (สรรีวิทยา),
Chemistry (เคมี): Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
รายละเอียด: สร้างบุลคากรในสาขาต่างๆ
ที่อยู่: 1 ซอยฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Website: http://aviation.kmitl.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์ | โรงพยาบาลราชวิถี
รายละเอียด: โรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์
ที่อยู่: 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.rajavithi.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Microbiology (จุลชีววิทยา), Neurobiology (ประสาทวิทยา),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์),
   
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: สถาบันวิจัยของรัฐที่มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
ที่อยู่: 35 หมู่ 3 เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://www.tistr.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Physics (ฟิสิกส์): Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา),
Computer (คอมพิวเตอร์): Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
การไฟฟ้านครหลวง
รายละเอียด: จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน
ที่อยู่: 30 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.mea.or.th/intro
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศโดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เป็นเครื่องมือดำเนินการ
ที่อยู่: 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.ieat.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Ecology (นิเวศวิทยา),
Chemistry (เคมี): Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
รายละเอียด: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมยาง
ที่อยู่: อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
Website: http://www.sc.mahidol.ac.th/rtec/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Physics (ฟิสิกส์): Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา),
   
มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี 20131
Website: http://geo.buu.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP)
รายละเอียด: หน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือ SME ไทยอย่างรอบด้าน เพื่อ เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่อยู่: 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://itap.nstda.or.th/index.html
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายละเอียด: ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด เป็นต้น
ที่อยู่: 76 ถ. ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Website: http://www.fio.co.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Forestry (วนศาสตร์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Forestry (วนศาสตร์),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายวิจัยโรควิทยาป่าไม้ ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Microbiology (จุลชีววิทยา),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายวิจัยแมลงป่าไม้ ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Ecology (นิเวศวิทยา),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Genetics(พันธุกรรม), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรุูพืชป่าไม้ ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | สาขาชีววิทยาประยุกต์
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Website: https://www.rmuti.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด: บริษัทพลังงานแห่งชาติ ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร รวมถึง ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่: 555 ต.จตุจักร อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.pttplc.com
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
การประปาส่วนภูมิภาค
รายละเอียด: ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ที่อยู่: 72 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: https://www.pwa.co.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียด: สร้างบุลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 450 สุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบล ย่านยาว อำเภอ สามชุก สุพรรณบุรี 72130
Website: https://www.rmutsb.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
รายละเอียด: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ประสานงานและร่วมมือทางด้านนโยบาย กับ หน่วยงานภาครัฐ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สร้างสมดุลให้กับการผลิต และความต้องการ ให้บริการเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเหล็กในด้านต่างๆ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website: http://www.isit.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รายละเอียด: องค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่อยู่: 88/40 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณาสุขซอย 6 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: http://www.niems.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียด: ประสานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จัดทำรายงานสถานการณ์ของระบบสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: https://www.nationalhealth.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รายละเอียด: พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ
ที่อยู่: อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Website: http://www.thaihealth.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา:
   
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
ที่อยู่: 69 อาคารมิว ชั้น 22 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.tcels.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ
ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.nia.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
สถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร
ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.haii.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย
ที่อยู่: 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
Website: http://www.narit.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Astronomy (ดาราศาสตร์),
   
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาทางด้านซินโครตรอน
ที่อยู่: อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา 30000
Website: https://www.slri.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
Chemistry (เคมี): Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ที่อยู่: 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ นครราชสีมา 26120
Website: https://www.tint.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร),
   
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ที่อยู่: 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: https://www.gistda.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่อยู่: 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Website: https://www.tosh.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่อยู่: 140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Website: https://www.git.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา),
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ผลักดัน พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ที่อยู่: อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Website: https://www.etda.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รายละเอียด: บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: https://www.dga.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)
รายละเอียด: วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้คำรับรองโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: http://www.tgo.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: http://www.bedo.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.arda.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | อุทยานหลวงราชพฤกษ์
รายละเอียด: พัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
Website: http://www.royalparkrajapruek.org/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | สำนักวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด: สนับสนุนงานวิจัยโครงการหลวง และการวิจัยและพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน 128 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง น่าน 55000
Website: https://www.hrdi.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Website: http://www.dti.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านผลิตภัณฑ์ยางและไม้ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.industry.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
   
สถาบันพระบรมราชชนก
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Website: http://www.pi.ac.th/index
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สถาบันการพลศึกษา
รายละเอียด: พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพลศึกษา (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: www.ipe.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
วิทยาลัยการชลประทาน
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านชลประทาน (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://irricollege.rid.go.th/2015/home_1.html
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ที่อยู่: 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://110.170.35.80
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28