ฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน (beta version) ----- กำลังเก็บรวบรวมข้อมูล


ค้นหาหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน:   จังหวัด:
สาขาวิชาหลัก:   สาขาวิชา:
ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน:
 
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน: ทั้งหมด  จังหวัด: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 1657 หน่วยงาน
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาสัตวศาตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา),
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), ไม่ระบุสาขา,
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา),
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Microbiology (จุลชีววิทยา),
Chemistry (เคมี): Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์),
Physics (ฟิสิกส์):
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาชีววิทยา
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์),
สหสาขา:
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเคมี
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาคณิตศาสตร์
รายละเอียด: สร้างบุคลากรในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000
Website: https://www.rmu.ac.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รายละเอียด: พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ที่อยู่: 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://www.mtec.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Physics (ฟิสิกส์): Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันพลาสติก
รายละเอียด: สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ที่อยู่: อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website: http://www.thaiplastics.org
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: ผลักดันการส่งออกสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรม ผลักดันการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยสู่มาตรฐานสากล พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่อยู่: อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระสุเมรุ 57 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Website: http://www.thaieei.com
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา:
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รายละเอียด: ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม การออกแบบ และการสร้างเครือข่าย สนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าและแฟชั่นสู่ระดับโลก
ที่อยู่: ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website: www.thaitextile.org/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันยานยนต์
รายละเอียด: เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่อยู่: 655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34 ตำบล บางปูใหม่่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
Website: http://www.thaiauto.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันอาหาร
รายละเอียด: สร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
ที่อยู่: 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Website: http://www.nfi.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
รายละเอียด: ร่วมมือกับภาครัฐ ในการผลักดันให้ องค์กรเป้าหมาย นำแนวคิดด้านผลิตภาพไปใช้อย่างกว้างขวาง สร้างความสามารถในการแข่งขันแก่องคกรกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติด้านการเพิ่มผลิตภาพ สร้าง พัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายผลด้านการเพิ่มผลิตภาพ สร้างระบบบริหารจัดการภายใน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีจริยธรรม โป่รงใส เป็นธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความสัมพันธที่ดี พัฒนานวัตกรรม การบริการด้านกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่อยู่: ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.ftpi.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
รายละเอียด: การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับพันธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรสทรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่อยู่: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.ocsb.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
รายละเอียด: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการ อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว
ที่อยู่: 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.dpim.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียด: กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ
ที่อยู่: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: https://www.tisi.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงอุตสาหกรรม | กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด: บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาสมรรถะองค์การและบุคลากร
ที่อยู่: 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.diw.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงพลังงาน | กรมธุรกิจพลังงาน
รายละเอียด: กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพการค้า และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน ต้องใช้หลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก ข และ ค
ที่อยู่: 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.doeb.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม),
Computer (คอมพิวเตอร์): Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
กระทรวงพลังงาน | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด: ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ที่อยู่: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.dede.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | กรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียด: พยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งออกประกาศเตือนต่างๆ ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Website: https://www.tmd.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ผลสอบ กพ ภาค ก
ที่อยู่: 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10401
Website: http://www.onep.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรน้ำ
รายละเอียด: เสนอแนะการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ
ที่อยู่: 180/3 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.dwr.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี),
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายละเอียด: บริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: http://www.dmcr.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รายละเอียด: อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
ที่อยู่: 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10901
Website: http://portal.dnp.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Ecology (นิเวศวิทยา),
Chemistry (เคมี):
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รายละเอียด: องค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาลในประเทศไทย ต้องมีใบรับรองการสอบผ่านของสำนักงาน ก.พ.
ที่อยู่: 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www2.dgr.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรธรณี
รายละเอียด: การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนดและกำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.dmr.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมควบคุมมลพิษ
รายละเอียด: พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ที่อยู่: 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.pcd.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา),
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด: สื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: https://www.deqp.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา), Forestry (วนศาสตร์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมป่าไม้ | ฝ่ายพัฒนาของป่า ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายละเอียด: ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ และผลิตผลป่าเศรษฐกิจ พลังงานป่าเศรษฐกิจ วัสดุทดแทนไม้ วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจ ต้องมีหลักบานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://forprod.forest.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงคมนาคม | กรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด: พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม ทางเลี่ยง และทางลัด รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: 9 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Website: http://www.drr.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงคมนาคม | กรมท่าอากาศยาน
รายละเอียด: พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่อยู่: ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Website: https://www.airports.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา:
   
กระทรวงคมนาคม | กรมเจ้าท่า
รายละเอียด: ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
ที่อยู่: 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Website: http://www.md.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
กระทรวงคมนาคม | กรมทางหลวง
รายละเอียด: ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ที่อยู่: 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.doh.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
กระทรวงมหาดไทย | กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียด: พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ที่อยู่: 218/1 ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://office.dpt.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงการคลัง | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รายละเอียด: เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ที่อยู่: 310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.sepo.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงการคลัง | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายละเอียด: ศึกษา และวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข
ที่อยู่: ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.fpo.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงการคลัง | กรมศุลกากร
รายละเอียด: พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ใช้หลักฐานการสอบ กพ ภาค ก
ที่อยู่: 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website: http://www.customs.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Food Science (วิทยาการอาหาร), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงการคลัง | กรมสรรพสามิต
รายละเอียด: พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ใช้หลักฐานการสอบ กพ ภาค ก, ข และ ค
ที่อยู่: 1488 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: https://www.excise.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Ecology (นิเวศวิทยา), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Computer (คอมพิวเตอร์): Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
   
กระทรวงการคลัง | กรมธนารักษ์
รายละเอียด: ทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก การดูแลที่ราชพัสดุตามอำนาจหน้าที่ การประเมินราคาทรัพย์สิน การรับจ่ายและรักษาพระราชทรัพย์ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร และการจัดการเงินในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ของบรมวงศ์ ต้องมีหลักฐานการสอบก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.treasury.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงการคลัง | กรมสรรพากร
รายละเอียด: จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
ที่อยู่: กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.rd.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | องค์การเภสัชกรรม
รายละเอียด: ผลิต จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้ รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคม สำรองยาและเวชภัณฑ์ไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
ที่อยู่: 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: https://www.gpo.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รายละเอียด: พัฒนาระบบวิจัยเพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม
ที่อยู่: ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: https://www.hsri.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียด: ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลรวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
ที่อยู่: 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Website: http://www.fda.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมอนามัย
รายละเอียด: สังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: https://www.anamai.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Genetics(พันธุกรรม), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์
รายละเอียด: สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล
ที่อยู่: 88/23 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: http://www.dms.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมสุขภาพจิต
รายละเอียด: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
ที่อยู่: 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Website: https://www.dmh.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด: มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่: 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: http://hss.moph.go.th/index2.php
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด: ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภา กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย
ที่อยู่: 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
Website: http://www3.dmsc.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Physiology (สรรีวิทยา),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28