ฐานข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน (beta version) ----- กำลังเก็บรวบรวมข้อมูล


ค้นหาหน่วยงาน
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน:   จังหวัด:
สาขาวิชาหลัก:   สาขาวิชา:
ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน:
 
ประเภทของหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน: ทั้งหมด  จังหวัด: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: ทั้งหมด
สาขาวิชาย่อยที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 1657 หน่วยงาน
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
กระทรวงสาธารณสุข | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
รายละเอียด: พัฒนายาไทยและผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก และ ข
ที่อยู่: 117 BIOTEC Plot Plant อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12100
Website: http://htmd.dtam.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
สหสาขา: Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงสาธารณสุข | กรมควบคุมโรค | สำนักโรคเอดส์ฯ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ ใช้หลักฐานการสอบ กพ ภาค ข
ที่อยู่: 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: http://www.ddc.moph.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
   
กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
รายละเอียด: พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการและเครือข่ายการวิจัยอาชีวศึกษา พัฒนาการจัดการองค์ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่อยู่: ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Website: http://ver.vec.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต้องใช้หลักฐานการสอบ กพ
ที่อยู่: 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.sti.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รายละเอียด: เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศ ต้องใช้หลักฐานการสอบ กงพ. ภาค ก ข และ ค
ที่อยู่: 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.oap.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Ecology (นิเวศวิทยา),
Chemistry (เคมี): Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา),
สหสาขา: Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ
รายละเอียด: ให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ MSTQ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน
ที่อยู่: 75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.dss.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายละเอียด: พัฒนาและดำเนินงานเกี่ยวกับระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่อยู่: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง กรุงเทพมหานคร 12120
Website: http://www.nimt.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา:
   
กระทรวงยุติธรรม | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รายละเอียด: พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากล ให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เสนอนโยบายและทิศทางงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ที่อยู่: อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website: http://www.cifs.moj.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Genetics(พันธุกรรม), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์),
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงพลังงาน | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รายละเอียด: เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กำกับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website: http://www.eppo.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
กระทรวงพลังงาน | กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
รายละเอียด: ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบ บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: ชั้นที่ 21-22 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.dmf.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด: เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน
ที่อยู่: ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Website: https://www.etda.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมหม่อนไหม
รายละเอียด: อนุรักษ์ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาในเรื่องของหม่อนไหม ต้องมีหลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก
ที่อยู่: 2175 กรมหม่อนไหม ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: https://www.qsds.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Physiology (สรรีวิทยา),
Chemistry (เคมี): Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมการข้าว
รายละเอียด: ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป และมาตรฐานข้าว ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว ดำเนินการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าข้าว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตลาดข้าว ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการผลผลิตข้าว รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนาผู้ประกอบการด้านข้าว
ที่อยู่: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.ricethailand.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Physiology (สรรีวิทยา),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายละเอียด: บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร
ที่อยู่: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.royalrain.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Physics (ฟิสิกส์):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รายละเอียด: เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล เสริมสร้างระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับสากล เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร เสริมสร้างการกำหนดท่าที และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร เสริมสร้างการควบคุม และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ต้องใช้คะแนนสอบ กพ ภาค ก ข และ ค
ที่อยู่: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.acfs.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Microbiology (จุลชีววิทยา), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร ต้องใช้หลักฐานการสอบ ก.พ. ภาค ก.
ที่อยู่: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.oae.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายละเอียด: พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล พัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมความรู้การจัดทำบัญชีและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร
ที่อยู่: 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Website: https://www.cad.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมส่งเสริมสหกรณ์
รายละเอียด: พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่อยู่: 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Website: http://www.cpd.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด: มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ที่อยู่: 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: www.doae.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียด: วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ที่อยู่: กองแผนงานกรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.ldd.go.th/www/lek_web/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Geology (ธรณีวิทยา): Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมชลประทาน
รายละเอียด: พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
ที่อยู่: 811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Website: http://www.rid.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมประมง
รายละเอียด: มุ่งพัฒนาและบริหารเพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยเฉพาะการผลิตสัตว์น้ำภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
ที่อยู่: กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/main
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมวิชาการเกษตร
รายละเอียด: สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์ กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
ที่อยู่: เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.doa.go.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Genetics(พันธุกรรม), Physiology (สรรีวิทยา),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร),
   
กระทรวงกลาโหม | กรมการพลังงานทหาร | ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (เชียงใหม่)
รายละเอียด: ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการ และลูกจ้างกรมการพลังงานทหารผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ในด้านพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งมีหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ดังกล่าว แล้วเสร็จตามนโยบายและแผนที่กำหนด
ที่อยู่: 51 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
Website: http://pec.npdc.mi.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา):
Chemistry (เคมี):
Physics (ฟิสิกส์):
Math (คณิตศาสตร์):
Computer (คอมพิวเตอร์):
Geology (ธรณีวิทยา):
สหสาขา:
   
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายละเอียด: วิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศ
ที่อยู่: 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: http://www.nvi.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biochemistry (ชีวเคมี), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | โรงพยาบาลตำรวจ | สถาบันนิติเวชวิทยา
รายละเอียด: ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต
ที่อยู่: โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.ifm.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล),
สหสาขา: Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์),
   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | โรงพยาบาลตำรวจ
รายละเอียด: เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป
ที่อยู่: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Website: http://www.policehospital.org
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา),
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ),
สหสาขา: Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รายละเอียด: พัฒนาบุคลากรนายตำรวจ (Police Officer)
ที่อยู่: 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน นครปฐม 73110
Website: http://rpca.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด: จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัย และส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website: http://www.nrct.go.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์),
   
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ 50202
Website: http://thep-center.org/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Neurobiology (ประสาทวิทยา),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
รายละเอียด: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://www.nstda.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียด: สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน
ที่อยู่: 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://www.nstda.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
รายละเอียด: ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่อยู่: 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://www.biotec.or.th
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ),
Chemistry (เคมี): Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์),
Computer (คอมพิวเตอร์):
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
รายละเอียด: มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการ ค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ที่อยู่: 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: http://www.tmc.nstda.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): Anatomy (กายวิภาคศาสตร์), Animal Biology/Zoology (สัตววิทยา), Biochemistry (ชีวเคมี), Botany/Plant Sciences (พฤกษศาสตร์), Biophysics (ชีวฟิสิกส์), Cell Biology (ชีววิทยาเซลล์), Computational Biology (ชีววิทยาเชิงคำนวณ), Developmental Biology (ชีววิทยาพัฒนาการของพืช), Ecology (นิเวศวิทยา), Evolutionary Biology (ชีววิวัฒนาการ), Genetics(พันธุกรรม), Immunology and Infection Diseases (โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน), Marine Biology (ชีววิทยาทางทะเล), Medical Biology (ชีววิทยาทางการแพทย์), Microbiology (จุลชีววิทยา), Molecular Biology (ชีววิทยาโมเลกุล), Neurobiology (ประสาทวิทยา), Physiology (สรรีวิทยา), Structural Biology (ชีววิทยาโครงสร้าง), Synthetic Biology (ชีววิทยาสังเคราะห์), Systems Biology (ชีววิทยาระบบ), Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ),
Chemistry (เคมี): Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์), Chemical Biology (ชีววิทยาเชิงเคมี), Computational Chemistry (เคมีเชิงคำนวณ), Inorganic Chemistry (เคมีอนินทรีย์), Organic Chemistry (เคมีอินทรีย์), Petrochemistry (เคมีปิโตรเลียม), Physical Chemistry (เคมีเชิงฟิสิกส์), Nuclear Chemistry (เคมีนิวเคลียร์),
Physics (ฟิสิกส์): Classical/Engineering Physics (ฟิสิกส์ดั้งเดิม/ฟิสิกส์วิศวกรรม), Computational Physics (ฟิสิกส์เชิงคำนวณ), Condensed Matter Physics/Interdisciplinary (ฟิสิกส์สสารอัดแน่น/สหสาขา), Nuclear Physics (ฟิสิกส์นิวเคลียร), Optics/Atomic/Molecular Physics (ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์), Physics Education (ฟิสิกส์ศึกษา), Theoretical Physics (ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี),
Math (คณิตศาสตร์): Theoretical Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี), Applied Mathematics (คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์),
Computer (คอมพิวเตอร์): Theory (ทฤษฎี), Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
Geology (ธรณีวิทยา): Geology (ธรณีวิทยา), Applied Geology (ธรณีวิทยาประยุกต์),
สหสาขา: Agricultural Science (วิทยาศาสตร์การเกษตร), Bioinformatics (ชีววิทยาสารสนเทศศาสตร), Energy Management (การจัดการพลังงาน), Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Food Science (วิทยาการอาหาร), Forensic Science (นิติวิทยาศาสตร์), Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม), Medical Sciences (วิทยาศาสตร์การแพทย์),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รายละเอียด: ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศและสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ให้กับภาคการผลิต อันจะนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฐานสำคัญของประเทศไทย ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ความตระหนักในการรักษาและดูแลใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่: 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://www2.nanotec.or.th/th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา: Industrial Engineering (วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รายละเอียด: ดำเนินการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ รวมถึงการบริการเพื่อพัฒนา เสริมสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ
ที่อยู่: 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Website: https://www.nectec.or.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Computer (คอมพิวเตอร์): Artifical Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), Human-Computer Interaction (การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์), Information Systems (ระบบสารสนเทศ), Computer Systems (ระบบคอมพิวเตอร์), Computer Social Science (สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์),
สหสาขา: Energy Management (การจัดการพลังงาน),
   
กระทรวงศึกษาธิการ | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด: พัฒนาและส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่: 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Website: http://www.ipst.ac.th/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง:
Biology (ชีววิทยา): ไม่ระบุสาขา,
Chemistry (เคมี): ไม่ระบุสาขา,
Physics (ฟิสิกส์): ไม่ระบุสาขา,
Math (คณิตศาสตร์): ไม่ระบุสาขา,
Computer (คอมพิวเตอร์): ไม่ระบุสาขา,
Geology (ธรณีวิทยา): ไม่ระบุสาขา,
สหสาขา:
   
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28