ตำแหน่งอัตราว่างในหน่วยปฏิบัติงานชดใช้ทุน


ข้อมูลความต้องการกำลังคนในหน่วยงานต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2561-2563 >> click <<
 
ประเภทของตำแหน่งอัตราว่าง: ทั้งหมด
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง:
ทั้งหมด
จำนวน 17 หน่วยงาน
   
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อม
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-02-01
Website:
Click
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาชีววิทยา หรือ medical science มีประสบการณ์ด้านการทำ cell culture สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และมี skill ทางด้าน molecular biology
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Conventional Plant Breeding และสามารถประยุกต์ใช้ Molecular Genetics หรือ Bioinformatics ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Conventional Plant Breeding และมีความชำนาญด้าน Quantitative Genetics ที่สามารถดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ได้ดี
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้าน Weed Science ที่เน้นทางด้าน Biochemistry และ Physiology ทางด้านว้ชพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาเกษตรศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีความชำนาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบควบคุมอัตโนมัติ
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-31
Website:
Click
   
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสาขาพืชสวน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-25
Website:
Click
   
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปฐพี มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางดิน
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Chemistry (เคมี) Geology (ธรณีวิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-18
Website:
Click
   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-15
Website:
Click
   
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร๊จการศึกษาปริญญาเอกด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ โดยทำวิทยานิพนธ์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-07
Website:
Click
   
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร๊จการศึกษาปริญญาเอกด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ โดยทำวิทยานิพนธ์ด้านปรับปรุงพันธุ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2019-01-07
Website:
Click
   
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นักวิจัย
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-12-31
Website:
Click
   
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์
รายละเอียด: postdoc ศึกษาโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดที่จับกับแบคทีเรีย (งานใช้เทคนิค protein expression and purification, microbiome, next generation sequencing และ bioinformatics) 1 ตำแหน่ง . ศึกษาโปรตีนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากทุเรียน (งานใช้เทคนิค protein expression and purification, enzyme kinetics และ cell culture) เป็นตำแหน่งร่วมกับหน่วยวิจัยพืชที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น 1 ตำแหน่ง และศึกษาเอนไซม์ที่เป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะในเชื้อก่อโรค (งานใช้เทคนิค protein expression and purification, enzyme kinetics และ X-ray crystallography) 1 ตำแหน่ง โดยสำเร็จการศึกษาสาขาชีววิทยา หรือเคมี หากสนใจติดต่อที่ kittikhun.w@chula.ac.th
อัตราว่าง: 3 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา)
ปิดรับสมัคร: 2018-12-31
Website:
Click
   
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ชีวเวชศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี ประสาทวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล สรีรวิทยา เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยา วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: 10 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-12-31
Website:
Click
   
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง:
นักวิชาการ
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ โลกศาสตร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา การสอนปฐมวัย วิจัยทางการศึกษา สถิติ หรือวัดผลประเมินผล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง: ไม่ระบุ อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) Physics (ฟิสิกส์) Math (คณิตศาสตร์) Computer (คอมพิวเตอร์) Geology (ธรณีวิทยา) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-12-31
Website:
Click
   
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง:
อาจารย์
รายละเอียด: สำเร็จการศึกษษปริญญาเอกสาขาชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญด้าน Physical Biochemistry หรือ Protein Biochemistry หรือ Enzymology
อัตราว่าง: 1 อัตรา       ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักที่เกี่ยวข้อง: Biology (ชีววิทยา) Chemistry (เคมี) สหสาขา
ปิดรับสมัคร: 2018-12-25
Website:
Click